Ο κάθε δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει τη μορφή διάθεσης του δημιουργήματός του (ως ψηφιακό μοντέλο, ως εκτυπωμένο αντικείμενο ή και τα δύο) και τον τρόπο διάθεσής του (δωρεάν ή έναντι αμοιβής που ορίζεται από τον ίδιο).

Στα ψηφιακά μοντέλα η αμοιβή δημιουργού ορίζεται ως συγκεκριμένο ποσό και η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται από το άθροισμα τριών στοιχείων: της αμοιβής που έχει ορίσει ο δημιουργός, της προμήθειας 10% επί της αμοιβής που καλύπτει τα έξοδα διαχείρισης και του Φ.Π.Α. 24% επί του αθροίσματος των ανωτέρω. Από αυτόν τον τρόπο υπολογισμού εξαιρούνται τα μοντέλα που ο δημιουργός τους έχει ορίσει μηδενική αμοιβή, τα οποία διατίθενται δωρεάν στους χρήστες.

Παράδειγμα υπολογισμού τελικής τιμής πώλησης ψηφιακού μοντέλου:

Αμοιβή που έχει ορίσει ο δημιουργός για κάθε λήψη του/των αρχείου/ων από τους χρήστες: 15,00€

Προμήθεια JustMakeIt: 10% => 15,00€ * 10% = 1,50€

Φ.Π.Α.: 24%

Τελική τιμή πώλησης: (15,00€ + 1,50€) * 1,24 = 20,46€

Στα εκτυπωμένα αντικείμενα η αμοιβή δημιουργού ορίζεται είτε ως συγκεκριμένο ποσό είτε ως ποσοστό επί της τελικής τιμής πώλησης. Όταν ως αμοιβή ορίζεται συγκεκριμένο ποσό τότε η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται από το άθροισμα τριών στοιχείων: της αμοιβής που έχει ορίσει ο δημιουργός, του κόστους κατασκευής/διαχείρισης του αντικειμένου και του Φ.Π.Α. 24% επί του αθροίσματος των ανωτέρω. Όταν η αμοιβή δημιουργού ορίζεται ως ποσοστό επί της τελικής τιμής πώλησης τότε αυτή υπολογίζεται από τον εξής τύπο: Ζ = (1,24*Χ) / (1 – 1,24*Ρ), όπου Ζ είναι η τελική τιμή πώλησης, Χ είναι το κόστος κατασκευής/διαχείρισης και Ρ είναι το ποσοστό επί της τελικής τιμής πώλησης που έχει ορίσει ως αμοιβή ο δημιουργός.

Παράδειγμα υπολογισμού τελικής τιμής πώλησης εκτυπωμένου αντικειμένου με συγκεκριμένο ποσό αμοιβής δημιουργού:

Αμοιβή που έχει ορίσει ο δημιουργός για τη διάθεση του δημιουργήματός του ως εκτυπωμένο αντικείμενο: 5,00€

Κόστος κατασκευής/διαχείρισης: 10,00€

Φ.Π.Α.: 24%

Τελική τιμή πώλησης: (5,00€ + 10,00€) * 1,24 = 18,60€

Σε περίπτωση που ο δημιουργός έχει ορίσει μηδενική αμοιβή η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά ως αμοιβή τίθεται μηδέν.

Παράδειγμα υπολογισμού τελικής τιμής πώλησης εκτυπωμένου αντικειμένου με αμοιβή δημιουργού ως ποσοστό επί της τελικής τιμής:

Ποσοστό επί της τελικής τιμής πώλησης που έχει ορίσει ο δημιουργός ως αμοιβή για τη διάθεση του δημιουργήματός του ως εκτυπωμένο αντικείμενο: 40%

Κόστος κατασκευής/διαχείρισης: 10,00€

Φ.Π.Α.: 24%

Τελική τιμή πώλησης: Ζ = (1,24*Χ) / (1 – 1,24*Ρ) = (1,24*10,00) / (1 – 1,24*0,40) = 24,60€, εκ των οποίων 10,00€ είναι το κόστος κατασκευής/διαχείρισης, 9,84 είναι η αμοιβή δημιουργού και 4,76€ είναι ο Φ.Π.Α.

Απαιτείται προσοχή κατά τον ορισμό της αμοιβής ως ποσοστό επί της τελικής τιμής πώλησης, διότι υψηλά ποσοστά (άνω του 50%) προσαυξάνουν υπερβολικά την τελική τιμή πώλησης και είναι πιθανό να καταστήσουν ένα αντικείμενο μη ελκυστικό για τους υποψήφιους αγοραστές. Αν λόγου χάρη στο παραπάνω παράδειγμα το ποσοστό που είχε ορίσει ο δημιουργός ήταν 80%, τότε η τελική τιμής θα διαμορφώνονταν ως εξής: Ζ = (1,24*Χ) / (1 – 1,24*Ρ) = (1,24*10,00) / (1 – 1,24*0,80) = 1.550,00€.

Κάθε φορά που πωλείται μία δημιουργία, είτε ως ψηφιακό μοντέλο είτε ως εκτυπωμένο αντικείμενο, πιστώνεται στην προσωπική καρτέλα του δημιουργού το ποσό της αντίστοιχης αμοιβής και μία φορά το μήνα το χρηματικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί μεταφέρεται σε λογαριασμό της επιλογής του. Κάθε δημιουργός έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την πορεία των πωλήσεών του από το ταμπλό διαχείρισης του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Για να πραγματοποιηθούν οι καταβολές των αμοιβών, προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων ώστε να εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την ιδιότητα του δημιουργού. Αν ο δημιουργός είναι φυσικό πρόσωπο – ιδιώτης, δεν ασκεί δηλαδή επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε κάθε φορά που πραγματοποιείται καταβολή αμοιβών η JustMakeIt υποχρεούται, βάσει του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, να εκδίδει παραστατικό που ονομάζεται «τίτλος κτήσης» και περιλαμβάνει παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6%. Συνεπώς η αμοιβή που θα καταβάλλεται κάθε φορά σε ιδιώτες δημιουργούς θα είναι μειωμένη κατά 3,6% και το αντίστοιχο ποσό θα αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο. Αν ο δημιουργός είναι οικονομική οντότητα οποιασδήποτε μορφής (ατομική επιχείρηση, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.) θα πρέπει πριν από την καταβολή της αμοιβής να εκδίδει τιμολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. και θα αποστέλλεται στη JustMakeIt. Συνεπώς η αμοιβή που θα καταβάλλεται κάθε φορά σε δημιουργούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι προσαυξημένη κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Η εξόφληση του τιμολογίων που εκδίδουν οι δημιουργοί πραγματοποιείται αυθημερόν.

Η ομάδα της JustMakeIt είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις αμοιβές δημιουργών.