Για τα τρισδιάστατα μοντέλα ο προτιμώμενος τύπος αρχείων είναι το .stl, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το .pdf των τρισδιάστατων μοντέλων, διότι είναι κοινά αποδεκτός τύπος, ανοίγει στην πλειονότητα των σχεδιαστικών λογισμικών, χρησιμοποιείται απευθείας για την τρισδιάστατη εκτύπωση χωρίς να απαιτούνται μετατροπές και εξασφαλίζει ότι η σχεδιαστική πληροφορία θα μεταφερθεί αυτούσια, χωρίς απώλειες και παραμορφώσεις. Εξίσου καλή επιλογή αποτελούν τα αρχεία .obj, τα οποία είναι λιγότερο δημοφιλή αλλά δεν υστερούν σε κανένα από τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση που το τρισδιάστατο μοντέλο διαθέτει χρώματα ή/και υφές (textures) θα πρέπει αυτές είτε να ενσωματώνονται στο μοντέλο και να γίνεται αποθήκευση σε κατάλληλο τύπο αρχείου, είτε να αποθηκεύονται ξεχωριστά, να συμπιέζονται όλα τα αρχεία σε ένα της μορφής .zip ή .rar και να γίνεται μεταφόρτωση αυτού στην πλατφόρμα. Στην πρώτη περίπτωση ο τύπος .ply αποτελεί μία ευρέως συμβατή και αξιόπιστη επιλογή, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση προτείνεται η αποθήκευση του τρισδιάστατου μοντέλου σε μορφή .obj και η αποθήκευση των χρωμάτων/υφών σε δύο αρχεία της μορφής .png (για την οπτική πληροφορία) και της μορφής .mtl (για την πληροφορία χαρτογράφησης).

Οι παραπάνω τύποι αρχείων μπορούν να εξαχθούν απευθείας από την πλειονότητα των σχεδιαστικών λογισμικών. Εάν παρόλα αυτά επιθυμείτε να μεταφορτώσετε στην πλατφόρμα το αρχείο που αποθηκεύεται απευθείας από το σχεδιαστικό σας λογισμικό, οι αποδεκτοί τύποι είναι οι εξής: .3dp, .3ds, .3dm, .dxf, .dwg, .skp. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το άνοιγμα τέτοιων αρχείων σε διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν στον οποίο δημιουργήθηκαν είναι πιθανό να επιφέρει απώλεια σχεδιαστικής πληροφορίας και παραμορφώσεις. Προτείνουμε, λοιπόν, για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας, τη μεταφόρτωση των αρχείων σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Όσον αφορά τα αρχεία πολυμέσων, οι τύποι που μπορούν να μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα είναι οι εξής: .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .mpg, .mpeg, .mp2, .m2v, .mp4, .mov. Για τη μεταφόρτωση πολλών αρχείων πολυμέσων ταυτόχρονα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συμπιεστεί σε ένα αρχείο της μορφής .zip ή .rar.

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο μέγεθος ανά αρχείο που μεταφορτώνεται είναι 25mb. Εάν επιθυμείτε να μεταφορτώσετε κάποιο μη συμβατό τύπο αρχείου ή το αρχείο σας υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μέγεθος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να βρούμε τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.