Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ αφενός της επιχείρησης με την επωνυμία JustMakeIt – Ιωάννα Νικ. Χατζηκυριάκου (στο εξής θα αναφέρεται ως «JustMakeIt»), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονική, οδός Δωδεκανήσου 7, Τ.Κ. 54626, τηλ. 2315553755 (ΑΦΜ: 112583256, ΔΟΥ: Α΄ Θεσ/νίκης) και αφετέρου κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου (στο εξής θα αναφέρεται ως «Χρήστης») το οποίο κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου www.justmakeit.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστοχώρος»).

Η χρήση του Ιστοχώρου προϋποθέτει την κατανόηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστοχώρου.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστοχώρου καθορίζονται αποκλειστικά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η JustMakeIt διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του Ιστοχώρου εφαρμόζονται οι Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής, όπως αυτοί βρίσκονται δημοσιευμένοι στον Ιστοχώρο.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η JustMakeIt παρέχει διαφόρων ειδών υπηρεσίες μέσω του ιστοχώρου www.justmakeit.gr, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

  • Δυνατότητα τοποθέτησης παραγγελίας από τον Χρήστη για την κατασκευή φυσικού αντικειμένου έναντι ορισμένου τιμήματος, βάσει τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου που μεταφορτώνει ο ίδιος χρήστης στον Ιστοχώρο ή που έχουν μεταφορτώσει άλλοι χρήστες και φιλοξενείται στον Ιστοχώρο.
  • Δυνατότητα λήψης από τον Χρήστη, έναντι τιμήματος ή δωρεάν, τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων – αρχείων τα οποία φιλοξενούνται στον Ιστοχώρο.
  • Φιλοξενία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων – αρχείων στον Ιστοχώρο, τα οποία μεταφορτώνουν οι Χρήστες και διατίθενται είτε ως ψηφιακά μοντέλα – αρχεία, είτε ως φυσικά αντικείμενα, είτε και τα δύο, έναντι τιμήματος ή δωρεάν κατ’ επιλογή του Χρήστη που πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση.
  • Υπηρεσίες σχεδίασης για τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων βάσει οδηγιών που παρέχονται από τον Χρήστη.
  • Υπηρεσίες τρισδιάστατης σάρωσης για τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων βάσει υπαρχόντων φυσικών αντικειμένων.
  • Υπηρεσίες μετατροπής φωτογραφιών σε τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, από τα οποία στη συνέχεια κατασκευάζονται αντίστοιχα φυσικά αντικείμενα.
  • Φιλοξενία λειτουργιών κοινότητας στον Ιστοχώρο (forum, ιστολόγιο, γνωσιακή βάση δεδομένων), οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες.

 

Χρήση των Υπηρεσιών

Η χρήση των υπηρεσιών της JustMakeIt επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Τα άτομα μικρότερης ηλικίας μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλουν ακριβή, αληθή και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ταυτότητας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητείται κατά την εγγραφή ή/και τη χρήση των υπηρεσιών.

Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο οποίος προστατεύεται από κωδικό. Κάθε Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού και του λογαριασμού του καθώς και για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Η JustMakeIt δε φέρει καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από αδυναμία του χρήστη να προστατεύσει τον λογαριασμό και τον κωδικό του και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να τερματίσει χωρίς προειδοποίηση την παροχή υπηρεσιών σε χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τρισδιάστατα Ψηφιακά Μοντέλα – Αρχεία

Τα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα – αρχεία που μεταφορτώνουν οι Χρήστες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις υποστηριζόμενες από τον Ιστοχώρο μορφές αρχείων και να έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές και τους περιορισμούς που απαιτούνται προκειμένου να είναι έτοιμα για χρήση σε τρισδιάστατους εκτυπωτές. Κάθε Χρήστης που μεταφορτώνει στον Ιστοχώρο ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο – αρχείο εγγυάται ότι αυτό δεν περιέχει κακόβουλο ή μολυσματικό περιεχόμενο.

Για την παραγγελία ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου – αρχείου θα πρέπει ο Χρήστης να επιλέξει το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο – αρχείο και να πατήσει το κουμπί «Αγορά». Έπειτα ο Χρήστης παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, επιλέγει τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ανακατευθύνεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, όπου εκτελεί την πληρωμή.

Κάθε τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο – αρχείο που φιλοξενείται στον Ιστοχώρο συνοδεύεται από έναν συγκεκριμένο τύπο Άδειας Χρήσης, ο οποίος ορίζεται από τον δημιουργό κατά τη μεταφόρτωσή του. Η λήψη ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου – αρχείου από τον Ιστοχώρο ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή καθώς και δέσμευση τήρησης από τον Χρήστη των όρων και των περιορισμών που θέτει η εκάστοτε Άδειας Χρήσης.

 

Τρισδιάστατα Εκτυπωμένα Αντικείμενα

Για την παραγγελία ενός τρισδιάστατα εκτυπωμένου αντικειμένου θα πρέπει ο Χρήστης να επιλέξει το αντίστοιχο τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο – αρχείο και αφού καθορίσει τις απαιτούμενες παραμέτρους (ποσότητα, μέγεθος, υλικό, χρώμα, φινίρισμα) να πατήσει το κουμπί «Αγορά». Έπειτα ο Χρήστης παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και τον τόπο παράδοσης, επιλέγει τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ανακατευθύνεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, όπου εκτελεί την πληρωμή.

 

Τιμές και Πληρωμές

Οι τιμές που αναγράφονται στον Ιστοχώρο είναι ενδεικτικές και ισχύουν μόνο κατά τη στιγμή της απεικόνισης τους. Η JustMakeIt διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ωστόσο τέτοιες αλλαγές δεν επηρεάζουν παραγγελίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση τη νέας τιμής στον Ιστοχώρο. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη στις τιμές. Εάν παρόλα αυτά προκύψει λάθος σε κάποια τιμή, η JustMakeIt δεν δεσμεύεται από την προσφορά της και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν αντίστοιχη παραγγελία. Στην περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμή που να αφορά τέτοια παραγγελία, τα καταβληθέντα χρήματα επιστρέφονται.

Οι αναγραφόμενες τιμές των τρισδιάστατα εκτυπωμένων αντικειμένων (προϊόντα που έχουν φυσική υπόσταση) περιλαμβάνουν την αμοιβή του δημιουργού όπως έχει οριστεί από τον ίδιο για χρήση του δημιουργήματός του (ψηφιακό μοντέλο – αρχείο), την αμοιβή για υπηρεσίες (κατασκευή, επεξεργασία, συσκευασία κλπ), το κόστος των υλικών και τον ΦΠΑ. Οι αναγραφόμενες τιμές των τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων – αρχείων (άυλα προϊόντα) περιλαμβάνουν την αμοιβή του δημιουργού όπως έχει οριστεί από τον ίδιο για λήψη του δημιουργήματός του (ψηφιακό μοντέλο – αρχείο), τον ΦΠΑ και την προμήθεια της JustMakeIt, η οποία ορίζεται ως ποσοστό επί της αμοιβής του δημιουργού και προσαυξάνει την τελική τιμή πώλησης.

Όλες οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί σε ευρώ, η μετατροπή σε άλλο νόμισμα εκτελείται από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμής. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς, έξοδα αντικαταβολής και τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν για αποστολές εκτός Ελλάδας, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον Χρήστη.

Η πραγματοποίηση πληρωμής κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας μπορεί να γίνει είτε μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής Viva Payments, είτε μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής PayPal, είτε με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό της JustMakeIt. Εναλλακτικά, κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πληρωμή κατά την παραλαβή του προϊόντος (αντικαταβολή). Οι παραγγελίες δεν εκτελούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά του αντιτίμου της παραγγελίας από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει επιλεγεί από τον χρήστη πληρωμή κατά την παραλαβή του προϊόντος (αντικαταβολή).

 

Αποδοχή / Απόρριψη / Ακύρωση Παραγγελιών

Η αποδοχή κάθε παραγγελίας συνοδεύεται από την αποστολή ενός e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας θεωρείται σε ισχύ από την ημερομηνία αποστολής του e-mail επιβεβαίωσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τα περιεχόμενα του e-mail επιβεβαίωσης και εάν διαπιστώσει λάθη να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail με την JustMakeIt.

Τα ψηφιακά μοντέλα – αρχεία που φιλοξενούνται στον Ιστοχώρο ελέγχονται ως προς τη δυνατότητα κατασκευής τους πριν από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, λόγω τεχνικών ή άλλων λόγων είναι πιθανό η JustMakeIt να μη μπορεί να αποδεχθεί ή να πρέπει ακυρώσει μία παραγγελία ακόμη και μετά την επιβεβαίωση της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δε μπορεί να γίνει αποδεκτή ή πρέπει να ακυρωθεί μία παραγγελία, η JustMakeIt επικοινωνεί με τον Χρήστη μέσω τηλεφώνου ή e-mail και εκδίδεται πιστωτικό ή εκτελείται επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στην εν λόγω παραγγελία.

Εξαιτίας της εξατομικευμένης φύσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή/και ακύρωσης των παραγγελιών που έχουν περάσει στο στάδιο της κατασκευής, δεδομένου ότι τα προϊόντα – αγαθά (τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντικείμενα) δεν είναι προκατασκευασμένα και κατασκευάζονται βάσει της ατομικής επιλογής ή απόφασης του Χρήστη (βλ. Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013, αρθ. 3ιβ, παρ. γ).Ομοίως δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης για τα άυλα προϊόντα – αγαθά (τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα – αρχεία)μετά τη λήψη τους από τον Χρήστη (βλ. Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013, αρθ. 3ιβ, παρ. ιγ).

 

Αποστολή Παραγγελιών

Οι παραγγελίες αποστέλλονται στη διεύθυνση που ορίζει ο Χρήστης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα να παραδίδονται εντός του χρόνου που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, παρότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον προορισμό. Όλες οι ημερομηνίες αποστολής και παράδοσης που αναγράφονται στον Ιστοχώρο αποτελούν εκτιμήσεις και η JustMakeIt δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την καθυστερημένη αποστολή ή παράδοση μίας παραγγελίας. Η JustMakeIt δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των προϊόντων αφού αυτά παραδοθούν στον πάροχο μεταφορικών – ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

Εγγυήσεις – Περιορισμός Ευθύνης

Η JustMakeIt εγγυάται μόνο ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου – αρχείου βάσει του οποίου κατασκευάστηκαν, εντός των ορίων και των περιορισμών που τίθενται από την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η JustMakeIt δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα προσφερόμενα προϊόντα (υλικά και άυλα) και δε μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά θα μπορούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς και λειτουργίες. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιθεωρούνται λεπτομερώς κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που το παραληφθέν προϊόν είναι ελαττωματικό και πιστεύετε ότι χρήζει αντικατάστασης με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την JustMakeIt το συντομότερο δυνατόν. Αιτήματα αντικατάστασης γίνονται δεκτά εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά(7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Δεν θα πρέπει να γίνονται επιστροφές προϊόντων αν δεν έχει γίνει σχετική σύσταση από την JustMakeIt, η οποία εγκρίνει είτε αντικατάσταση προϊόντος είτε επιστροφή χρημάτων. Τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση αντικατάστασης καλύπτονται από την JustMakeIt.

H JustMakeIt παρέχει τον Ιστοχώρο και τις Υπηρεσίες της «όπως είναι» και «όπως διατίθενται» και δεν εγγυάται ότι η χρήση τους θα γίνεται πάντα αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα.Η JustMakeIt στα πλαίσια των συναλλαγών της από τον Ιστοχώρο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που φιλοξενούνται στον Ιστοχώρο, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους Χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο Ιστοχώρος παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ.τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα – αρχεία, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, σχόλια, κείμενα), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού«όπως είναι». Σε καμία περίπτωση η JustMakeIt δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστοχώρου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η JustMakeIt δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση πέραν αυτών που διατυπώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων καθιστούν τα αντικείμενα κατάλληλα μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για καμία άλλη χρήση. Τα παραγόμενα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα για παιχνίδια και θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από παιδιά. Τα παραγόμενα αντικείμενα δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με ηλεκτρισμό ή τρόφιμα ή υγρά και θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.

 

Χρήση του Ιστοχώρου

Τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο του Ιστοχώρου (περιλαμβανομένου του λογισμικού, του ήχου, του βίντεο, των κειμένων, των φωτογραφιών και εξαιρουμένου του «Περιεχομένου που Δημιουργούν οι Χρήστες») ανήκουν στην JustMakeIt ή στους δικαιοπαρόχους της. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστοχώρο μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί με αναφορά στην πηγή και χωρίς τροποποιήσεις για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο. Κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου (περιλαμβανομένης της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, απεικόνισης ή μετάδοσης), χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της JustMakeIt, απαγορεύεται ρητά.

Ο Ιστοχώρος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους για άλλους ιστοχώρους που δεν ελέγχονται από την JustMakeIt. Η JustMakeIt δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοχώρων. Οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για διευκόλυνση των Χρηστών και η δημοσίευση τους στον Ιστοχώρο δεν ισοδυναμεί με υιοθέτηση από την JustMakeIt του περιεχομένου τέτοιων ιστοχώρων.

Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου, είναι πιθανό να υπάρξουν προσωρινές διακοπές της λειτουργίας του Ιστοχώρου λόγω βλάβης, συντήρησης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε ο Ιστοχώρος να λειτουργεί με συνέπεια και αξιοπιστία, αλλά δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα. Η JustMakeIt δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας του Ιστοχώρου ή της παύσης της πρόσβασης των Χρηστών στον Ιστοχώρο.

 

Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες

Ο όρος «Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες» περιγράφει κάθε είδους περιεχόμενο το οποίο μεταφορτώνεται από τους Χρήστες στον Ιστοχώρο, περιλαμβανομένων των τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων – αρχείων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, σχολίων, κειμένων, καθώς επίσης και τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντικείμενα που κατασκευάζει η JustMakeIt κατά παραγγελία και βάσει τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων – αρχείων των Χρηστών. Το Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες δεν θα πρέπει να παραβιάζει οποιουδήποτε είδους πνευματικά δικαιώματα ή να είναι ή να περιέχει υλικό υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, δόλιο, παραπλανητικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, παράνομο. Ως πνευματικά δικαιώματα νοούνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα κατοχυρωμένα σχέδια, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα εμπορικά σήματα και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η JustMakeIt διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αφαιρεί από τον Ιστοχώρο Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες το οποίο παραβιάζει του παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι Χρήστες που έχουν μεταφορτώσει το σχετικό περιεχόμενο ενημερώνονται μέσω e-mail.

Ωστόσο, η JustMakeIt δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει το Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτό. Οι απόψεις που εκφράζονται στο Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες δεν είναι πάντα σύμφωνες με τις απόψεις της JustMakeIt.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Περιεχομένου που Δημιουργούν οι Χρήστες

Οι Χρήστες διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το «Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες» το οποίο μεταφορτώνουν στον Ιστοχώρο. Πέραν των δικαιωμάτων και των αδειών που αναφέρονται παρακάτω, η JustMakeIt δεν χρησιμοποιεί ή τροποποιεί Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες ή παράγωγα αυτού.

Η μεταφόρτωση στον Ιστοχώρο Περιεχομένου που Δημιουργούν οι Χρήστες, ισοδυναμεί με χορήγηση από τον Χρήστη στην JustMakeIt παγκόσμιας, μη αποκλειστικής, ελεύθερης δικαιωμάτων, πλήρως αμειβόμενης, εκχωρούμενης και μεταβιβάσιμης άδειας για πρόσβαση, λήψη, χρήση, επεξεργασία, προβολή, αφαίρεση και διαγραφή (αν είναι απαραίτητο), εκτύπωση, τροποποίηση, κατασκευή, αναπαραγωγή, διανομή, πώληση, εκτέλεση, διαφήμιση, προώθηση και πλήρη αξιοποίηση του Περιεχομένου που Δημιουργούν οι Χρήστες, διά μέσου του Ιστοχώρου και των παρεχόμενων από την JustMakeIt υπηρεσιών καθώς και διά μέσου οποιουδήποτε διαύλου επικοινωνίας (περιλαμβανομένων και τρίτων ιστοχώρων), περιλαμβανομένης της προώθησης και αναδιανομής τμήματος ή του συνόλου των αρχείων οποιασδήποτε μορφής. Η ανωτέρω μεταφόρτωση ισοδυναμεί επίσης με χορήγηση, από τον Χρήστη στην JustMakeIt καθώς και σε κάθε άλλο Χρήστη του Ιστοχώρου, μη αποκλειστικής άδειας για πρόσβαση, λήψη διά μέσου του Ιστοχώρου, χρήση, προβολή, επεξεργασία, αντιγραφή, εκτύπωση, αναπαραγωγή, κατασκευή, αποκλειστικά για προσωπική χρήση, του Περιεχομένου που δημιουργούν οι Χρήστες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αδειοδοτήσεις προς την JustMakeIt και τους Χρήστες της δεν επηρεάζουν την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα αδειοδότησης που έχουν οι Χρήστες επί του Περιεχομένου τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να χορηγούν πρόσθετες άδειες, εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά.

Όταν ένας χρήστης μεταφορτώνει στον Ιστοχώρο Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες, εγγυάται ότι πρόκειται για πρωτότυπη δημιουργία του ιδίου ή ότι κατέχει άδεια για όλα τα δικαιώματα του Περιεχομένου που μεταφορτώνει και ότι αυτό δεν αποτελεί αντίγραφο περιεχομένου που ανήκει σε τρίτους. Επίσης, εγγυάται ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα χορήγησης αδειών (όπως αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω) προς την JustMakeIt και τους Χρήστες της και ότι οι αδειοδοτήσεις αυτές δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών, των κατοχυρωμένων σχεδίων και οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Τέλος, εγγυάται ότι το Περιεχόμενο που μεταφορτώνει δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Σε περίπτωση που προκύψει παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε είδους δικαιωμάτων τρίτων από Περιεχόμενο που Δημιουργούν οι Χρήστες, ο Χρήστης που έχει μεταφορτώσει το σχετικό Περιεχόμενο αναλαμβάνει να προστατεύσει την JustMakeIt από τυχόν, άμεσες ή έμμεσες, αξιώσεις, αποζημιώσεις και οποιουδήποτε είδους δαπάνες, για τις οποίες αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος.

 

Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια

Κατά τη χρήση του Ιστοχώρου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία χρησιμοποιούνται (βάσει του Ν.2472/97) αποκλειστικά για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του Ιστοχώρου και την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο Χρήστης παρέχει διά του παρόντος τη συναίνεσή του για αποθήκευση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την JustMakeIt για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που έχει δώσει στην JustMakeIt (άρθρο 12 του Ν.2472/97) καθώς και προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (άρθρο 13 του Ν.2472/97).

Για την προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω του Ιστοχώρου χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (SecureSocketsLayer), το οποίο αποτελεί πρωτόκολλο επικοινωνίας που κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού του Χρήστη και του εξυπηρετητή του Ιστοχώρου.

Ο Ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι Χρήστες και να προσφέρονται προσωποποιημένες υπηρεσίες.

 

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις σχετικά με του παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τον Ιστοχώρο ή τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την JustMakeIt μέσω e-mail.